Reach & CLP

Reach & CLP

Handlar du med kemiska ämnen? Evema har kunskapen att hjälpa dig att följa den lagstiftning som gäller. Företag som tillverkar kemiska ämnen och varor som innehåller kemiska ämnen eller är behandlade med kemiska ämnen, omfattas av CLP och Reach-förordningen.

Reach

Grundprincipen i Reach-förordningen är att du som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst ett ton per år ska registrera dessa hos Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Ju större mängd av ämnet som du tillverkar eller importerar, desto mer information ska ingå i registreringen. Ämnen som inte är registrerade får inte släppas ut på EU-marknaden.

 

I princip omfattas alla kemiska ämnen av Reach. Det betyder att kemiska ämnen i till exempel rengöringsprodukter och målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater omfattas. Därför påverkas de flesta företag i EU av förordningen.

 

Reach lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar eller importerar och säljer inom EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. De måste visa att ämnet kan användas på ett säkert sätt och de ska ge information om lämpliga riskhanterings-åtgärder till användarna.

 

EU kan förbjuda farliga ämnen om riskerna med dem inte går att hantera. Det kan även krävas tillstånd för att få använda vissa ämnen i EU. Några exempel på kända farliga ämnen som Evema dagligen analyserar/utvärderar visas nedan:

 • Asbest
 • Ftalater
 • Flamskyddsmedel
 • Kadmium (pigment)
 • Formaldehyd
 • Bly och blyföreningar
 • Nanomaterial
 • Nickel
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Högfluorerade ämnen

Många av ovan nämnda ämnen påverkas av olika lagstiftningar beroende på hantering, produktgrupp och halter. Företag som köper ämnen inom EU och tillverkar blandningar (nedströmsanvändare) måste försäkra sig om att de ämnen som de i sin tur sätter ut på marknaden är registrerade enligt kraven i Reach. Registreringskravet gäller för den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen.

Olika roller i Reach- förordningen

Tillverkare & importör

Den som tillverkar ett kemiskt ämne inom EU eller importerar ett kemiskt ämne till EU. Då är man skyldig att registrera ämnet, ta fram säkerhetsdatablad till sina kunder och i vissa fall ta fram en kemikaliesäkerhetsrapport

 

Enda representant

En leverantör utanför EU kan utse en så kallad enda representant inom EU som i stället för importören fullgör de skyldigheter som gäller enligt Reach.

 

Nedströmsanvändare

Den som använder ett kemiskt ämne i sin industriella eller yrkesmässiga verksamhet men tillverkar eller importerar inte ämnet själv.

 

För import och tillverkning av farliga ämnen samt farliga ämnen som ger upphov till farliga blandningar, gäller att ämnet eller ämnena ska anmälas till ECHA. Det finns också krav på riskbedömningar enligt arbetsmiljö- och miljölagstiftning, liksom i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Även i Reach-förordningen finns krav på en viss form av riskbedömning vid t.ex. registrering av kemiska ämnen.

 

Rapportering av särskilt farliga kemikalier i SCIP-databasen hos ECHA

Företag som sätter en vara på den europeiska marknaden måste rapportera om varan innehåller, något av de drygt 200 så kallade SVHC- ämnen som finns på kandidatförteckningen. Detta gäller om ämnet i varan finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.

 

Svenska och europeiska företag ska rapportera kemikalieinnehåll i sina varor till SCIP-databasen hos ECHA.

 

SCIP-databasen. Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)

SVHC-ämnen – Substances of Vey High Concern (särskilt farliga ämnen)

 

Evema hjälper er att lägga in de data som behövs i denna databas på ECHA.

CLP

Tillsammans går vi igenom vad som är aktuellt för just ert företag.

 

Klassificering och märkning, CLP Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter ska du se till att de är klassificerade enligt CLP innan de släpps ut på marknaden. Klassificering innebär att man med hjälp av fastställda kriterier tar reda på ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper med avseende på hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror.

 

Klassificering och märkning, Säkerhetsdatablad
Klassificering av farliga kemiska produkter enligt gällande regler samt utformning av överlåtelsemärkning. Framtagande av säkerhetsdatablad samt utredningsöversikt. Anmälan och deklaration till giftinformationscentralen och produktregistret.

 

Transport av farligt gods
Transportklassificering enligt gällande bestämmelser (ADR/RID, IMDG etc) enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 

Toxikologisk utvärdering och bedömning
En klassificering av en kemisk produkt (se ovan) innebär i sig en toxikologisk bedömning. Denna tjänst innebär en mer omfattande utredning som till exempel kan omfatta litteratursökning, ingående studier av litteratur, värdering av utförda toxikologiska tester, sammanställning för underlag för registrering enligt Reach.

 

Ekotoxikologisk utvärdering och bedömning
En klassificering av en kemisk produkt (se ovan) innebär i sig en bedömning ur miljösynpunkt. Denna tjänst innebär en mer omfattande utredning som till exempel kan omfatta värdering av utförda ekotoxikologiska tester. Bedömning av miljöeffekter jämfört med andra produkter, till exempel enligt kriterier för Svanen eller Bra Miljöval.

Våra tjänster

Evema Miljö & Kemi AB är ett familjeägt kunskapsföretag inom området Analys, Miljö- och Kemi.

Evema utför asbestanalys till företag och privatpersoner. Erfaren personal som är nationellt & internationellt certifierade att analysera asbestprover.

Säkerhetsdatablad

Den som släpper ut kemiska produkter på marknaden är skyldig att utreda produkten och informera i ett Säkerhetsdatablad.

Reach & CLP

Handlar du med kemiska ämnen? Evema Miljö & Kemi har kunskapen att hjälpa dig att följa den lagstiftning som gäller.

Kosmetika, tatueringsfärger & permanent makeup

Evema utför säkerhetsbedömning och sammanställning av säkerhetsrapporter.

Leksaker & CE märkning

Är din produkt en leksak? Det första du behöver göra är att fastställa att din produkt faktiskt är en leksak. Gråzonen är stor.

Utbildning om asbest

Vi utbildar personal inom områden som Kemikaliehantering, Härdplaster och Asbesthantering.

Öppna ASBESTANALYS FORMULÄR i PDF-format

Här kan du ladda ner asbestanalysformuläret som PDF.