Säkerhetsdatablad

Information om Säkerhetsdatablad

Den som släpper ut kemiska produkter på marknaden är skyldig att utreda produkten och i ett Säkerhetsdatablad informera yrkesmässiga användare om produktens farliga egenskaper. Reach-förordningen reglerar kraven på Säkerhetsdatablad för de som yrkesmässigt hanterar kemikalier. Både ämnen och blandningar ska klassificeras enligt CLP-förordningen.

 

Evema Miljö & Kemi AB utformar Säkerhetsdatablad enligt gällande lagstiftning, vilket omfattar klassificering och märkning, anmälan och deklaration till produktregistret samt PCN-portalen hos ECHA.

 

Nya regler för hur uppgifter om giftinformation ska lämnas inom EU. De nya reglerna för inlämning av giftinformation infördes genom att Bilaga VIII lades till CLP och det är här UFI-koden introduceras. De nya reglerna innebär även att uppgifterna om giftinformation ska lämnas via en centraliserad portal hos ECHA, PCN-portalen, där PCN står för Poison Centre Notification. UFI- (Unik Formulerings Identifierare). UFI-kod är enligt CLP märkning en märkningsuppgift på vissa kemiska produkter. Kraven utökas löpande framöver.

 

Klassificering ur hälso- och miljösynpunkt enligt lagen om kemiska produkter samt vad gäller brand- och explosionsrisker enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Även annan lagstiftning kan vara aktuell. Klassificeringen kan även omfatta framtagandet av en utredningsöversikt.

 

Evema har långvarig kunskap hur ett Säkerhetsdatablad ska utformas för att uppfylla alla lagkrav från olika myndigheter. Ett Säkerhetsdatablad ska innehålla 16 avsnitt, där rubriksättningen och ordningsföljden är obligatorisk. All information om produkten, information som användaren behöver för att minska riskerna, ska finnas med. Det är viktigt att bladet ger en entydig bild av farorna med produkten så att informationen inte blir motsägelsefull. Det är också viktigt att informationen i Säkerhetsdatabladet är anpassad och specifik för produkten.

De 16 obligatoriska avsnitten i ett Säkerhetsdatablad

    1. Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
    2. Farliga egenskaper
    3. Sammanfattning/Information om beståndsdelar
    4. Åtgärder vid första hjälpen
    5. Brandbekämpningsåtgärder
    6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
    7. Hantering och lagring
    8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
    9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
    10. Stabilitet och reaktivitet
    11. Toxikologisk information
    12. Ekologisk information
    13. Avfallshantering
    14. Transportinformation
    15. Gällande föreskrifter
    16. Annan information

Exponeringsscenario

I vissa fall ställs det krav på mer omfattande, så kallade utökade säkerhetsdatablad. De utökade säkerhetsdatabladen innehåller en eller flera bilagor med exponeringsscenarier. Ett exponeringsscenario beskriver under vilka förhållanden ett ämne får tillverkas och användas så att riskerna är kontrollerade under hela livscykeln. Informationen i ett exponeringsscenario kommer från den kemikaliesäkerhetsbedömning som tillverkare och importörer gör som en del i registreringsprocessen av ämnen.

Våra tjänster

Evema utför asbestanalys till företag och privatpersoner. Erfaren personal som är nationellt & internationellt certifierade att analysera asbestprover.

Den som släpper ut kemiska produkter på marknaden är skyldig att utreda produkten och informera i ett Säkerhetsdatablad.

Handlar du med kemiska ämnen? Evema Miljö & Kemi har kunskapen att hjälpa dig att följa den lagstiftning som gäller.

Evema utför säkerhetsbedömning och sammanställning av säkerhetsrapporter.

Är din produkt en leksak? Det första du behöver göra är att fastställa att din produkt faktiskt är en leksak. Gråzonen är stor.

Vi utbildar personal inom områden som Kemikaliehantering, Härdplaster och Asbesthantering.

Öppna ASBESTANALYS FORMULÄR i PDF-format

Här kan du ladda ner asbestanalysformuläret som PDF.